Wedstrijdvoorwaarden (Spelregels)

Deze wedstrijdvoorwaarden (‘Spelregels’) zijn van toepassing op de National Geographic Junior fotowedstrijd 2021 (‘Fotowedstrijd’) van het tijdschrift National Geographic Junior (‘Tijdschrift’) dat uitgegeven wordt door Blink Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch aan de Koningsweg 66, Nederland (‘Blink’).

National Geographic Fotowedstrijd is een samenwerking van Blink Media B.V. en Hearst Netherlands gevestigd te Amsterdam aan de Sparklerweg 52, Nederland (‘Hearst’) en NGC (Netherlands) B.V. (‘NGC’) gevestigd te Amsterdam aan de Passage 144. De hierboven genoemde partijen ieder afzonderlijk Blink, Hearst dan wel NGC en gezamenlijk ‘Organisator”.

1. Looptijd wedstrijd

1.1       De Fotowedstrijd begint op 1 juni 2021. Alle inzendingen moeten uiterlijk 26 september 2021 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn.

2.  Deelnemers

2.1 .    De wedstrijd is open voor Nederlandse en Belgische kinderen die op het moment van deelname niet jonger zijn dan 8 jaar en niet ouder zijn dan 15 jaar. Medewerkers van  de Organisator, hun directe familieleden en sponsors van de Organisator zijn uitgesloten van deelname.

3. Meedoen

3.1      Er is geen aankoopverplichting voor deze Fotowedstrijd. Het maakt ook niet uit of je een abonnement hebt op het Tijdschrift. Je kans wordt niet vergroot door het nemen van een abonnement. Om mee te doen klik je op ‘doe mee’ op de homepage of in het gedeelte van de fotowedstrijd bovenaan de pagina. Het inzenden van foto’s gaat in 3 stappen: foto’s kiezen, gegevens van jezelf en die van ouders/wettelijk voogd invullen en foto’s plaatsen. Het invullen van je telefoonnummer is niet verplicht en het telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt bij selectie van de prijswinnaars. Tot slot kun je de foto’s delen via een e-mail.

3.2       De organisator behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de Spelregels handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Fotowedstrijd op oneerlijke wijzen hebben willen beïnvloeden.

3.3       Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Spelregels. Indien er buiten deze Spelregels om, bijvoorbeeld op de National Geographic Junior website, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Fotowedstrijd, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Spelregels.

4. Persoonsgegevens

4.1       Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, vooral naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de Fotowedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze Spelregels gebruikt mogen worden. De naam van de deelnemende fotograaf wordt op de startpagina van de Fotowedstrijd, www.natgeojunior.nl/fotowedstrijd, in de uitvergrote foto weergegeven. Het tonen van het e-mailadres van de deelnemer wordt zoveel mogelijk beperkt en wordt met name gebruikt voor communicatie rondom de wedstrijd zoals; het versturen van een bevestigingsmail, bij het delen van foto’s per e-mail, voor het contact opnemen in geval van een winnende inzending, start stemperiode. In de zoekmachine van de online Fotowedstrijd kan er echter wel gezocht worden op e-mailadres.

4.2       Bij deelname aan de National Geographic Fotowedstrijd gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden. Deze kunt u vinden op blink.nl/privacy.

4.3       Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deelname aan de Fotowedstrijd zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de ‘AVG’). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, straat, postcode/huisnummer, stad, land en e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.

4.4       De gegevensverwerking door Organisator met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien Deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Winactie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Winactie.
De verwerking in verband met het Gerechtvaardigd Belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van Organisator (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de Deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in artikel 4.5 van deze Spelregels).
Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze Deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 6.5 van deze Spelregel herroepen.

4.5       Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres post@natgeojunior.nl

4.6       Eventuele klachten van Deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer Organisator niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 6.

4.7       De Gegevens die door Organisator zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van Deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

4.8       Door deelname aan de Winactie erkent de Deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 6 en gaat Deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Blink zoals gepubliceerd op natgeojunior.nl

5. Eisen aan de inzendingen

5.1       Foto’s van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

 • Foto’s moeten in digitaal formaat ingestuurd worden. De foto moet met een digitale camera genomen zijn, maar scans van negatieven of gedrukte foto’s zijn ook toegestaan. Alle digitale bestanden moeten minimaal 3 MB en maximaal 10 MB zijn, en in .jpg. formaat ingestuurd worden. De foto moet minstens 1.800 pixels breed (liggende foto) of 1.800 pixels hoog (staande foto) zijn en maximaal 6.000 x 6.000 pixels.
 • De RAW/originele foto kan door ons opgevraagd worden voor publicatie. Dit bestand mag maximaal 30 MB zijn, en in .jpeg, .jpg, .png of gif. Minimaal aantal pixels 1800×1800 en maximaal 6000×6000.
 • Foto’s mogen niet meer dan drie jaar voor de deelnamedatum zijn genomen en mogen niet al eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd van Blink of een andere door National Geographic Partners, LLC en/of aan haar gelieerde bedrijven (‘National Geographic’) georganiseerde fotowedstrijd.
 • Het is niet toegestaan om een foto in te zenden die eerder is gepubliceerd, ingestuurd of bekroond bij andere fotowedstrijden in Nederland en België (zowel print als online).
 • De deelnemer verklaart dat de foto’s die zijn ingezonden ook daadwerkelijk door hem of haar zijn gemaakt.
 • De deelnemer geeft National Geographic Magazine toestemming zijn/haar foto(’s) rechtenvrij te publiceren op een eventuele fotosite van National Geographic, maar behoudt het recht zijn/haar foto’s van deze site te laten verwijderen.
 • De deelnemer beschikt over de exclusieve rechten van de ingezonden foto(’s). Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke fotograaf, wordt de foto uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.
 • Een lichte mate van bewerking, zoals het lichter of donkerder maken of het toepassen van een kleurcorrectie, is toegestaan.
 • Foto’s met frames of kaders zijn niet toegestaan. Het toevoegen, bewerken, verwijderen of samenvoegen (collages) van beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is tevens niet toegestaan.
 • Foto’s met een watermerk zijn niet toegestaan.
 • Foto’s die aangemerkt kunnen worden als commerciële reclame-uiting zijn niet toegestaan.
 • Foto’s die een beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk bevatten worden toegestaan, zolang als het copyright op die kunstwerken niet geschonden wordt. Wanneer het werk van een ander gefotografeerd wordt, moet dat gebeuren als een object in zijn omgeving, en niet als een close-up van het werk van een ander.
 • De foto in zijn geheel, moet een werk van origineel materiaal zijn, genomen door de deelnemer. Door mee te doen aan de wedstrijd verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de deelnemer, en dat het niet de rechten, handelsmerken, morele rechten, privacy rechten or intellectuele rechten van enkele persoon of entiteit schendt, en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft.
 • De ingestuurde foto mag geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantast, dan wel aanstootgevend of obsceen zijn. Het insturen van vulgaire, hatelijke, bedreigende, (kinder)pornografische of enige ander seksueel getint fotomateriaal is niet toegestaan.
 • Foto’s die op illegale wijzen zijn genomen worden uitgesloten van deelname. De Organisator is niet verantwoordelijk voor gevolgen en schade die hieruit voortvloeien. Uitsluiting kan tot op de dag van de prijsuitreiking.
 • De inzendingen worden voor iedere categorie afzonderlijk bekeken, volgens die criteria die hieronder bij ‘jury’ vermeld staan. Alle inzendingen moeten uiterlijk 26 september 2021 om 23.59 uur ontvangen zijn.
 • Er geldt een maximum van één inzending per persoon per categorie.

6. Jurering

6.1       In elke categorie (dier, landschap en raar maar waar) worden drie inzendingen genomineerd. Tijdens de grote finale in november wordt bekend gemaakt wie de eerste, tweede en derde prijs heeft gewonnen binnen elke categorie. Per categorie zal een vakjury, bestaande uit redactieleden van organisator en externe amateur- en/ of vakfotografen, de drie genomineerde foto’s selecteren.

6.2       Winnaars krijgen per e-mail bericht van de uitslag. Beslissingen van de jury zijn bindend.

6.3       De organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze Spelregels. Als Blink er op enig moment niet in slaagt om haar rechten te handhaven, wil dit niet zeggen dat zij ook afstand doet van haar rechten.

7. Publieksprijs

7.1       Tussen 27 september en 24 oktober 2021 (23:59) kan er de website van National Geographic Junior gestemd worden op alle foto’s. Hieruit volgt de top 10 nominaties voor de publieksprijs. Beslissingen van de jury zijn bindend.

7.2       Tussen 1 en 7 november 2021 (23:59 uur) kan er op de website van National Geographic Junior gestemd worden op de genomineerde foto’s. Per e-mailadres kan er één stem uitgebracht worden per foto.

7.3       De nummers een, twee en drie van iedere categorie en de publieksprijs krijgen per e-mail bericht van de uitslag en worden uitgenodigd voor de finale in november.

8. Prijzen

8.1      Voor de Winactie zullen er in totaal 12 Prijzen worden weggegeven aan de Winnaars.

 • Nummer 1 per categorie (dier, landschap en raar maar waar): OPPO Watch 46mm – Wi-Fi + Fjällräven rugzak + abonnement National Geographic Junior (totaalpakket t.w.v. EUR 449,-)
 • Nummer 2 per categorie (dier, landschap en raar maar waar): Digitale camera (d.m.v. giftcard van Kamera Express t.w.v. EUR 109,-) + Fjällräven rugzak + abonnement National Geographic Junior  (totaalpakket t.w.v. EUR 229,-)
 • Nummer 3 per categorie (dier, landschap en raar maar waar): Drone (d.m.v. giftcard van Kamera Express t.w.v. EUR 99,-) + Fjällräven rugzak + abonnement National Geographic Junior (totaalpakket t.w.v. EUR 219,-)
 • Publieksprijs per categorie (dier, landschap en raar maar waar): OPPO Watch 46mm – Wi-Fi + Fjällräven rugzak + abonnement National Geographic Junior (totaalpakket t.w.v. EUR 449,-)

8.2.      Daarnaast kiest de jury één winnaar uit van de complete National Geographic Fotowedstrijd 2021 (volwassenen + junior). Deze ultieme winnaar wint een OPPO Find X3 Neo, publicatie in National Geographic Magazine en een National Geographic Magazine jaarabonnement.

8.3       Mogelijke kosten, belastingen, heffingen of toeslagen die voortvloeien uit de te winnen prijs komen voor rekening van Organisator. De Prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of inwisselbaar voor andere producten of diensten. Wanneer de prijs niet wordt geaccepteerd door de winnaar, mag Blink de prijs naar eigen inzicht al dan niet weggeven aan een andere deelnemer.

8.4.       Blink kan ten alle tijden de prijzen aanpassen. De waarde van de prijzen blijft in dit geval altijd gelijk.

9. Publicatietoestemming

9.1       Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

9.2       Op dezelfde manier, op verzoek van Blink, moet iedere inzender binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de copyright-eigenaar van ieder beeldhouwwerk, standbeeld, schilderij of ander kunstwerk of copyright-materiaal dat op de ingestuurde foto staat.

9.3       Door deze verklaring geeft de copyright-eigenaar toestemming aan Blink om de foto te gebruiken zoals in deze Spelregels omschreven is.

9.4       Ten slotte moet de inzender, op verzoek van Blink, binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het verzoek, een schriftelijke ondertekende verklaring kunnen leveren van de eigenaar van ieder privé-eigendom op de ingestuurde foto, wederom zoals in deze Spelregels beschreven.

9.5       De deelnemer moet binnen vijf dagen in het bezit zijn van deze aanvraag wanneer deze per post is verzonden. Is deze per e-mail verstuurd, dan moet de deelnemer op dezelfde dag in het bezit zijn van de aanvraag. Om miscommunicatie te voorkomen is het aan te raden om adresgegevens door te geven van de deelnemer zelf of van de ouders of verzorgers.

10. Gebruik van het Fotomateriaal

10.1      Door inzending geeft de Deelnemer Organisator het niet-exclusieve en onbeperkte recht om het Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren in het National Geographic (Junior) Magazine, het NG Channel, National Geographic Traveler, National Geographic Historia en alle andere aan Organisator gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, social media en knipseldiensten van derden, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat tevens het recht om het Fotomateriaal te gebruiken voor merchandising van Organisator.

10.2     Van dergelijk gebruik zal de Deelnemer vooraf altijd op de hoogte worden gesteld. Daarnaast verstrekt Deelnemer ook aan de andere mede-organiserende partners van Organisator, zoals bijvoorbeeld sponsor partners en eventuele musea en natuurorganisaties, het gebruiksrecht om het Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren via de platformen, websites en social mediakanalen van deze andere mede-organiserende partners.

10.3     Het staat Deelnemer te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.

10.4     Gebruik van het Fotomateriaal, anders dan in de in dit artikel 10 van deze Actievoorwaarden omschreven gevallen, zal altijd vooraf door Organisator dan wel door haar mede-organiserende partner(s) met Deelnemer worden besproken.

10.5     In beginsel zal Organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) het Fotomateriaal altijd openbaar maken met naamsvermelding van de betreffende Deelnemer. Als de naam van de Deelnemer niet vermeld wordt, zal Organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) dat altijd vooraf bespreken met de Deelnemer. De Deelnemer zal zich in dat geval niet onredelijkerwijs verzetten tegen het gebruik van het Fotomateriaal zonder naamsvermelding.

11. Recht tot uitstel of annulering

11.1     Als om wat voor reden dan ook de Fotowedstrijd niet loopt zoals gepland, door infectie door computervirussen, bugs, worms, trojan horses, fraude, technische problemen of andere redenen waar Blink geen controle over heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt Blink het recht om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aanpassen of uitstellen. Als Blink besluit de Fotowedstrijd te annuleren of beëindigen, behoudt Blink de rechten van de ingestuurde foto’s.

12. Aansprakelijkheid en overige voorwaarde

12.1     Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij de Organisator en hun partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze Fotowedstrijd of daaraan gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.

12.2     De Organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemers van verkeerde Gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane Gegevens van de Deelnemers.

12.3     Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Fotowedstrijd/of deze Spelregels zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13. Klachten

13.1     Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Fotowedstijd kunnen aan National Geographic Junior kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan post@natgeojunior.nl

 

14. Prijs voor het uitbrengen van een stem

14.1    Onder alle bevestigde stemmen uitgebracht in de periode 1 t/m 7 november 2021 wordt er één jaarabonnement National Geographic Junior vergeven. De winnaar wordt via de mail geïnformeerd, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Indien het zo is dat de stemmer reeds een jaarabonnement op National Geographic Junior heeft, zal er gekeken worden naar een passend alternatief.

 

National Geographic Junior maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social-media netwerken en externe partijen. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen aanpassen