Privacy & cookiebeleid

INLEIDING

Welkom bij Blink Media. Dit Privacy Statement van Blink Media is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze Gebruikers met betrekking tot al onze Producten en/of Diensten. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Dit Privacy Statement bevat tevens informatie over ons cookiebeleid. Door Producten en/of Diensten van Blink Media te gebruiken gaat een Gebruiker akkoord met de hierna volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien een Gebruiker niet met de inhoud van dit Privacy Statement akkoord gaat, wordt hem verzocht de Producten en/of Diensten niet te gebruiken of het gebruik daarvan direct te staken.

DEFINITIES

In dit Privacy Statement hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Blink Media: de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar Gebruikers is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blink Media B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende aan de Koningsweg 66 te (5211 BN) ’s-Hertogenbosch. Blink Media heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer: Abonnementen Blink Media: m1569517, Bobo.nl: m1569462, Okki.nl: m1569498, Ngjunior.nl: m1569486, Blinkuitgevers.nl: m1569450, Shop.blinkuitgevers.nl: m1569449, Nieuwsbrieven Blink Media: m1569425, TLM Blink Media: m1569437 en Fotowedstrijd NG Junior: m1569413. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy is te vinden op: cpbweb.nl

Gebruiker: iedere (potentiële):
– abonnee op een of meer tijdschriften van Blink Media waaronder zowel ouders als kinderen (kunnen) vallen;
– gebruiker of bezoeker van een of meer (mobiele) websites waarvan Blink Media de domeinnaamhouder is of die door Blink Media worden gecontroleerd, waaronder maar niet beperkt tot bobo.nl, okki.nl, wildvanfreek.nl, ngjunior.nl en blink.nl;
– gebruiker of bezoeker van een of meer apps van Blink Media;
– gebruiker of bezoeker van een of meer webwinkels van Blink Media; en/of
– gebruiker of koper van een of meer Producten en/of Diensten van Blink Media.

Privacy Statement: dit Privacy Statement van Blink Media.

Producten en/of Diensten: alle producten en/of diensten (afzonderlijk of tezamen) die Blink Media exploiteert c.q. aanbiedt c.q. verkoopt aan haar Gebruikers. Hieronder vallen onder meer, maar niet beperkt tot, alle:
– (abonnementen op) tijdschriften zoals Bobo en Okki;
– websites zoals bobo.nl en okki.nl;
– apps zoals de ‘Bobo Leerwereld’ app;
– webwinkels zoals die op Blink.nl;
– onze producten waaronder Bobo-vakantieboeken en Bobo-drinkbekers; en/of
– onze diensten zoals online acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Een Gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze Producten en/of Diensten is het nodig om persoonsgegevens te verstrekken. Indien de invoer van gegevens wordt gevraagd, geeft Blink Media aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de Producten en/of Diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door gebruik te maken van Producten en/of Diensten van Blink Media verwerkt Blink Media persoonsgegevens van haar Gebruikers. Het gaat hierbij om de gegevens naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt indien een Gebruiker Producten en/of Diensten op een van onze websites bestelt of een Gebruiker zich abonneert op een of meerdere van onze betaalde Producten en/of Diensten, althans indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende Producten en/of Diensten.

Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in de volgende gevallen:
a. voor de totstandkoming en uitvoering van een met de Gebruiker gesloten overeenkomst;
b. voor administratieve afhandeling: om de Gebruiker de overeengekomen Producten en/of Diensten aan te bieden en/of te leveren;
c. voor de facturatie als het gaat om een of meer betaalde Producten en/of Diensten. Wanneer de betaling uitblijft voor onze Producten en/of Diensten kunnen wij de vordering in handen geven van derden, zoals een incassobureau;
d. om de Gebruiker in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een of meer van onze websites, bijvoorbeeld tijdens een fotowedstrijd bij National Geographic Junior;
e. om de Gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of een of meer elektronische boodschappen toe te sturen die voor de Gebruiker interessant zouden kunnen zijn;
f. om een persoonlijk account op de website en/of app aan te maken;
g. om gericht een aanbieding te doen aan de Gebruiker, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een advertentie in de app;
h. om onze Producten en/of Diensten te beheren, analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om misbruik en/of fraude van Producten en/of Diensten tegen te gaan;
i. om marktonderzoek uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van Producten en/of Diensten en voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze Producten en/of Diensten; en/of
j. indien een Gebruiker een van onze (mobiele) websites en/of apps bezoekt kunnen onze servers ook (automatisch) informatie opslaan zoals URL’s, IP-adressen, browsertypen, talen, data en tijden van de bezoeken aan onze (mobiele) websites en/of apps.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Blink Media uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar Producten en/of Diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Indien de Gebruiker tegen een of meer van voornoemde verwerkingen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Blink Media via service.media@blink.nl. Zie ook hierna onder ‘Inzage en correctie’ en ‘Contact’.

DOORGIFTE DERDEN

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door Blink Media zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een bewerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten c.q. sluiten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. In opdracht van ons kunnen bewerkers Producten en/of Diensten aan de Gebruiker leveren en marktonderzoek uitvoeren. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden om de Gebruiker per telefoon en/of per post aanbiedingen te doen, tenzij hierop geen prijs wordt gesteld. In dat geval geldt het hierna onder ‘Inzage en correctie’ van overeenkomstige toepassing en kan de betreffende Gebruiker zich daarvoor afmelden.

Voor het overige zal Blink Media de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Producten en/of Diensten op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Blink Media in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen.

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Wij bieden Producten en/of Diensten aan die (mede) zijn gericht op Gebruikers die onder de 16 jaar zijn (kinderen). De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit Privacy Statement te lezen. In sommige gevallen vraagt Blink Media expliciet en ondubbelzinnig om toestemming om persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), d.w.z. zijn ouder(s) of voogd(en) nodig om persoonsgegevens te mogen verstrekken aan Blink Media. Die toestemming wordt hierbij, voor zover (wettelijk) mogelijk, gegeven. Kinderen onder de 16 jaar, hun ouder(s) en/of voogd(en) kunnen ook altijd de toestemming tot het verstrekken van persoonsgegevens intrekken. Dit betekent dat zij altijd alle aan Blink Media verstrekte persoonsgegevens kunnen aanpassen of verwijderen via een verzoek per e-mail via service.media@blink.nl.

GEBRUIKSRECHT AAN BLINK M.B.T. GEÜPLOADE CONTENT

De Gebruiker verleent hierbij een onopzegbaar, non-exclusief, eeuwigdurend gebruiksrecht aan Blink Media voor het gebruik van alle door de Gebruiker geüploade foto’s en overige content. Indien de Gebruiker minderjarig is, geeft of geven de wettelijk vertegenwoordiger(s) hierbij voor zover wettelijk mogelijk toestemming voor het verlenen van een gebruiksrecht zoals in de vorige volzin bedoeld.

INZAGE EN CORRECTIE

Gebruikers hebben het recht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens om hun verwerkte persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. Gebruikers kunnen hiertoe een verzoek doen aan Blink Media via service.media@blink.nl. Gebruikers kunnen zich afmelden voor een nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan service.media@blink.nl.

BEVEILIGING

Blink Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups (ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruiksnaam en wachtwoord en (iii) betaling(sopdracht)en aan Blink Media via het beveiligde iDeal. Ondanks dat Blink Media alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. Hiervoor is Blink Media niet aansprakelijk.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een van onze websites wordt bezocht c.q. een app wordt gebruikt. Cookies onthouden wat de Gebruiker invult op de websites en/of apps voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de websites en/of apps op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Blink Media maakt gebruik van cookies voor onder meer:
a. statistische doeleinden onder meer om te kunnen zien hoe vaak onze website(s) worden bezocht, van welke website(s) Gebruikers vandaan komen en welke pagina’s op onze website(s) worden bezocht;
b. dienstverlening aan de Gebruikers, zoals met betrekking tot persoonlijke accounts, afhandelen van informatieverzoeken en/of bestellingen van Producten en/of Diensten; en/of
c. reclame die op interesses van Gebruikers zijn afgestemd door advertenties op de website(s) en/of apps.

Als de Gebruiker het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat de Gebruiker van bepaalde Producten en/of Diensten geen gebruik kan maken. De Gebruiker kan te allen tijde zelf beslissen of hij cookies wil accepteren of weigeren. Ook kan de Gebruiker instellen dat de browser de Gebruiker op de hoogte stelt wanneer er een cookie geplaatst wordt. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies met behulp van de Help-functie van uw browser. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u ook contact met ons opnemen met/via service.media@blink.nl.

GOOGLE ANALYTICS EN SOCIAL MEDIA

Blink Media maakt in het bijzonder gebruik van Google Analytics voor analyse en verbetering van het gebruik van haar Producten en/of Diensten, in het bijzonder met betrekking tot haar websites en/of apps. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Wij hebben de anonymize-functie aan onze Google Analytics-configuratie toegevoegd, met als gevolg dat geen volledige IP-adressen naar Google worden gestuurd: het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd, zodat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk wordt gemaakt.

Op de websites en/of apps van Blink zijn op sommige plaatsen ook buttons opgenomen om de websites en/of apps te delen op social media zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en YouTube van YouTube LLC (‘social media’). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed. Gebruikers raden wij aan de privacy statements van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen.

Google en de social media mogen de via haar cookies verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google en de social media stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. Blink Media is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

LINKS NAAR EN COOKIES OP WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website en/of apps kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacy statements van deze derde partijen van toepassing. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens van onze Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze Producten en/of Diensten, tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

WIJZIGINGEN

Blink Media behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Blink Media raadt het Gebruikers aan dit Privacy Statement regelmatig onze Producten en/of Diensten, in het bijzonder onze websites en/of apps, te controleren en te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Voortdurend gebruik van onze Producten en/of Diensten houdt in dat de Gebruiker(s) akkoord gaan met het gewijzigde Privacy Statement van Blink Media.

CONTACT

Ingeval van vragen, suggesties of klachten over dit Privacy Statement of andere aspecten van onze Producten en/of Diensten kan contact worden opgenomen met Blink Media via service.media@blink.nl of per post:

Blink Media B.V.
Koningsweg 66
5211 BN ’s-Hertogenbosch

© Blink Media 2014

National Geographic Junior maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social-media netwerken en externe partijen. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan je instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen aanpassen